ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN WEBWINKEL DESIGNER4KIDS.NL

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de webwinkel DESIGNER4KIDS.NL zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Prijzen en betalingen
2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

Artikel 3. Levering
3.1 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
3.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
3.3.In het geval dat de goederen niet op voorraad of niet meer leverbaar zijn heeft de beide partijen de klant en de webwinkel designer4kids.nl de recht om de bestelling kosteloos te annuleren.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan de webwinkel designer4kids.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de webwinkel designer4kids.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 Controleer de bestelling het liefst binnen 3 kalenderdagen na ontvangst. Op deze manier weet u zelf of de bestelling in orde is en kunt u ons tijdig op de hoogte stellen van eventuele manco's of klachten. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.
6.2 U mag binnen 14 dagen na ontvangst artikelen terugsturen (op eigen kosten) of terugbrengen.
Wij raden u aan om de retourzending met een tracking nummer te verstrekken.
Het pakket dient binnen 14 dagen na ontvangst op het bezorgadres geretourneerd te worden. Na 14 dagen accepteren wij geen retour artikelen meer.
Het artikel moet in een ongebruikte, verkoopbare staat zijn en indien mogelijk in de originele verpakking teruggestuurd worden.
De artikelen kunnen gestuurd worden naar:

Designer4kids.nl
Ophaaladres: Van Woustraat 44 HS
1073 LM
Amsterdam
Nederland

Daarna wordt het bedrag binnen enkele werkdagen (maximum binnen 2 weken) op uw rekening terug gestort exclusief de eventuele verzendkosten.

6.3 In het geval van manco sturen wij u zo snel mogelijk een vervangnegende artikelen toe uiteraard zonder verzendkosten. Indien deze niet op voorraad is zullen wij in overleg met u naar een passende oplossing zoeken

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de webwinkel designer4kids.nl dan wel tussen de webwinkel designer4kids.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de webwinkel designer4kids.nl , is de webwinkel designer4kids.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de webwinkel designer4kids.nl

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de webwinkel designer4kids.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de webwinkel designer4kids.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de webwinkel designer4kids.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9.Privacy
De webwinkel designer4kids.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
De webwinkel designer4kids.nl geeft uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adres en e-mailadres, niet door aan derden.
Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die wij inschakelen voor de uitvoering van onze orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan de webwinkel designer4kids.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is de webwinkel designer4kids.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan designer4kids.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. U kunt hiervoor het contactformulier gebruiken.
10.2 Wanneer door de webwinkel designer4kids.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de webwinkel designer4kids.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de webwinkel designer4kids.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door de webwinkel designer4kids.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Designer4kids.nl is bevoegd, alleen maar als het noodzakelijk is, om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.